Tarım Arazisine Prefabrik Ev Yapılabilir mi? Tarlaya Ev Yapma Şartları 2021

Tarla sahipleri tarım imarlı arsasına, tarım arazisine prefabrik ev yapılabilir mi? Yapılırsa kaç metrekaresine prefabrik yada betonarme ev yapılır bunu merak ediyor. İşte yanıtı...

Tarım Arazisine Prefabrik Ev Yapılabilir mi? Tarlaya Ev Yapma Şartları 2021

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler İmar mevzuatında açıkca söylenmiştir. 

İmar mevzuatında tarlaya yapılabilinecek evin şartları aşağıdaki gibidir:

-- İnşaat yapılacak alan arsanın yüzde 5’ini geçmeyecektir.

-- Yapılan ev yada inşaat alanı toplamda kesinlikle 1 dönümde 50 metrekareyi geçmeyecektir.

-- Saçak seviyelerinin var olan zeminden yüksekliği (6.50) metreyi veya 2 katı aşmayacaktır.

-- Yol ve parselin sınırılarına 5 metreden fazla yaklaşılmayacaktır.

Eğer tarlanıza yapacağınız ev yukarıdaki şartları taşıyorsa, şartlar doğrultusunda en fazla 2 katlı bir ev yapabilirsiniz.

Şimdi bir tarlaya ev yapılabilmesi için daha basit bir örnek vermek gerekirse aşağıdaki gibi daha açık bir biçimde açıklanabilir.

5000 metrekarenin altına 1 metrekare bile düşseniz tarla statüsünde araziniz çıkmakta. Bu sebeple ev yapılabilecek arazinizin en azından 5.100 metrekare olması gerekmekte.

Böylece 100 metrekarelik alana bir ev yapabilirsiniz. Bu alana da 6,5 metre yükseklik payını varsayarsak 2 katlı bir ev yapıbilmektedir.

Prefabrik ev yada ayrı yapılan kümes, ahır , mandıra , ağıl , su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler , balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut haricindeki yapılar, mahreç aldığı yola 10 metreden , parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak, parselde bulunan tüm yapılara ait inşaat alanı katsayısı yüzde 40 ı ve yapı yüksekliği 6.50 metreyi ve 2 katı geçmemek koşulu ile yapılabilmektedir.

Yukarda anlattığımız yapı çeşitlerinin birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak prefabrik ev ile beraber inşaası durumunda da inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemeyecektir.

Tarım Dışı Faaliyetlere Arazi Tahsisinde Genel Esaslar

Madde 5: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kanunların kapsamı dışında kalan alanlarda, her ölçekteki bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, mevzii imar planları, uygulama imar planları ve bunların eki imar planları ile yerleşim alanlarındaki ilave imar planları için ihtiyaç duyulan arazinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere tahsisi İl müdürlüklerinin iznine tabidir. Bölge planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planları gibi küçük ölçekli planlar hazırlanmadan önce ilgili kuruluşlar, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1/25 000 veya daha büyük ölçekli haritalarla birlikte, İl müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlükleri, hazırlayacakları arazi özellikleri ve tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren tarımsal etüt raporunu değerlendirerek, karara esas gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, müracaatları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırır.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER